Kohanaiki real estate

Neutral Market

On average, Kohanaiki properties sell for 224.2% above tax assessed value.

Assessed$7.57M
Asking$13.72M
Market$24.54M

5 Kohanaiki properties for sale